Tatsama Tadbhava in Kannada | ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ 100 ಉದಾಹರಣೆ

Tatsama Tadbhava in Kannada : ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ‘ತತ್ಸಮ’ ಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಬಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪದಗಳನ್ನು ‘ತದ್ಭವ’ ಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ , ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ 100 ಉದಾಹರಣೆ

ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಎಂದರೇನು ?

ತತ್ಸಮ – ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ವಿಕಾರ ಹೊಂದದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಶಬ್ದಗಳು ತತ್ಸಮಗಳು ಎನ್ನುವರು . ತತ ಎಂದರೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಅಥವಾ ಸಮ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಇದನ್ನು ಸಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು,ಅಲ್ಲದೆ ತದ್ಭವ ಶಬ್ದಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತ ರೂಪವನ್ನು ತತ್ಸಮ ಎನ್ನುವರು

ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ರಾಮ , ವಸಂತ , ಚಂದ್ರ , ಸೂರ್ಯ, ಶತ್ರು , ಸ್ತ್ರೀ, ವನ,ವಧು, ಕಮಲ , ರವಿ, ಗಿರಿ, ಪತಿ, ಪುಸ್ತಕ, ಋಣ

ತದ್ಭವ – ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಕಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬಂದಿರುವ ಶಬ್ದಗಳು ತದ್ಭವಗಳು. ‘ತದ್’ ಎಂದರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. ‘ಭವ್ ‘ ಎಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ಉದಾಹರಣೆಗಳು -ಮಾಲೆ , ಅಜ್ಜ, ವೀಣೆ, ಸಿರಿ, ನಿದ್ದೆ, ಗಂಟೆ, ಪಕ್ಷಿ, ಹಕ್ಕಿ, ಜೋಗಿ, ರಾಯ.

ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ 100 ಉದಾಹರಣೆ

 • ತತ್ಸಮ – ತದ್ಭವ
 • ಮುಖ – ಮೊಗ
 • ಕುಮಾರಿ-ಕುವರಿ
 • ವೀಣಾ -ವೀಣೆ
 • ನಿಯಮ -ನೇಮ
 • ಬಿನದ -ವಿನೋದ
 • ನಿವ್ವ – ನಿತ್ಯ
 • ಸರಸ್ವತಿ-ಸರಸತಿ
 • ಶಯ್ಯಾ-ಸಜ್ಜಿ
 • ಚಂದ್ರ -ಚಂದಿರ
 • ಪುಸ್ತಕ-ಹೊತ್ತಿಗೆ
 • ಫಲಕ-ಹಲಗೆ
 • ಭೋಜನ -ಭೋನ
 • ಋಷಿ-ರಿಸಿ
 • ಸಜ್ಞಾ -ಸನ್ನೆ
 • ವಿಷ-ಬಿಸ
 • ಸ್ಥಾನ-ತಾಣ
 • ವನ-ಬನ
 • ವಿಜ್ಞಾಪನೆ-ಬಿನ್ನಾಣ
 • ವಸುಧಾ-ವಸುದೆ
 • ಸಂತೋಷ-ಸಂತಸ
 • ಸ್ಮಶಾನ-ಮಸಣ
 • ವಾಣಿ-ಬಾಣಿ
 • ಸಹಸ್ರ-ಸಾವಿರ
 • ಸ್ಥಂಬ-ಕಂಬ
 • ಸನ್ಮಾನ-ಸಮ್ಮಾನ
 • ಸುಖ-ಸೊಗ
 • ಯಾತ್ರೆ-ಜಾತ್ರೆ
 • ಮಾನ್ಯತೆ-ಮನ್ನಣೆ
 • ಮಲ್ಲಿಕಾ-ಮಲ್ಲಿಗೆ
 • ಭೂಮಿ -ಭುವಿ
 • ಪ್ರತಿ -ಪಡಿ
 • ಶಾಲಾ-ಶಾಲೆ
 • ಸುವರ್ಣ -ಹೊನ್ನ
 • ಸುರಾ -ಸುರೆ
 • ಶವ -ಶಬ
 • ಪೃಥ್ವಿ -ಪೊಡವಿ
 • ಮುಕ್ತಿ-ಮುಕುತಿ
 • ಭೂತಿ -ಬೂದಿ
 • ಮಾಣಿಕ್ಯ-ಮಾಣಿಕ
 • ಮಹಾಸಲೇ-ಮಾಸ್ತಿ
 • ಸಿಂಧೂರ -ಸಿಂಧುರ
 • ಲಕ್ಷ್ಮಣ -ಲಚ್ಚಣ
 • ಸಂಸ್ಕೃತ -ಸಕ್ಕದ
 • ವೈಶಾಖ-ಬೇಸಿಗೆ
 • ವೃಷಭ-ಬಸವ
 • ಪ್ರತಿಪಾದ-ಪಾಡ್ಯ
 • ಪವಮಾನ-ಹನುಮಾನ
 • ಪಂಕ್ತಿ-ಪಂತಿ
 • ಆಶ್ರಯ -ಆಸರೆ
 • ಆಮ್ಲ -ಅಂಬಲಿ
 • ವಿಜ್ಞಾನ -ಭಿನ್ನಾಣ
 • ವಿಸ್ತಾರ-ಬಿಸ್ತಾರ
 • ಪ್ರಣತಿ-ಹಣತಿ
 • ಪರೀಕ್ಷಾ-ಪರಕೆ
 • ಪಕ್ಷಿ-ಪಕ್ಕ
 • ಪ್ರಾಯ-ಹರೆಯ
 • ಪತಿವ್ರತೆ-ಹದಿಬದೆ
 • ವಸತಿ-ಬಸತಿ
 • ಸಂಧ್ಯಾ-ಸಂಜೆ
 • ಮೃಗ-ಮಿಗ
 • ಹಂಸ-ಅಂಚೆ
 • ಶ್ರೀ -ಸಿರಿ
 • ಕಾರ್ಯ-ಕಜ್ಜ
 • ಭಕ್ಷ-ಭಕುತ
 • ಯಮ-ಜಯ
 • ಮೂರ್ತಿ -ಮುರುತಿ
 • ಕ್ಷೀರ -ಕೀರ
 • ಅಚ್ಚರಿ -ಆಶ್ಚರ್ಯ
 • ಆಮಂತ್ರಣ -ಜಾತಾಣ
 • ಈಶ -ಈಸ
 • ಇಂದಿರ -ಇಂದ್ರ
 • ದಶ – ಯಶ
 • ಖಡ್ಗ -ಖಡುಗ
 • ಗ್ರಾಹಕ-ಗಿರಾಕಿ
 • ಖಂಡ -ಕಂಡ
 • ಜ್ಯೋಯಿಸ -ಜ್ಯೋತಿಸ
 • ಮೌನ -ಮೋನ
 • ಚತುರ-ಚದುರ
 • ಅಕ್ಷರ-ಅಕ್ಕರ
 • ಕೀಟ-ಕೀಡೆ
 • ಕಲಶ-ಕಳಸ
 • ಕರ್ನ್ನಾಟ –ಕನ್ನಡ
 • ಕಾಕ -ಕಾಗೆ
 • ಸ್ವಪ್ನ -ಸಪನ
 • ಸ್ವರ್ಗ -ಸಗ್ಗ

Tatsama Tadbhava in Kannada Examples

 • ಸ್ತರ -ತರ
 • ಸಮೀಪ -ಸಾಲಹ
 • ಶೂನ್ಯ -ಸೊನ್ನೆ
 • ಶುಲ್ಕ-ಸುಂಕ
 • ಶಾಲೆ -ಸಾಲೆ
 • ಶರ್ಕಾರ -ಸಕ್ಕರೆ
 • ಕುಕ್ಕುಟ -ಕೋಳಿ
 • ಕೋಕಿಲೆ-ಕೋಗಿಲೆ
 • ಖರ್ಜುರ -ಕಜ್ಜುರ
 • ಗರ್ಭ -ಗಬ್ಬ
 • ಘಂಟಾ -ಗಂಟೆ
 • ಜನ್ಮ -ಜನುಮ
 • ದಕ್ಷಿಣ -ದಕ್ಕಿಣ
 • ನಿಶ್ಚಲ -ನಿಚ್ಚಲ
 • ಪಕ್ಷಿ -ಹಕ್ಕಿ
 • ಪ್ರಕರಣ -ಹಗರಣ
 • ಪ್ರಯಾಸ -ಪಯಣ

Leave a Comment

error: Content is protected !!