Sarvajnana Vachanagalu | 50 ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳು

Sarvajnana Vachanagalu –  ಸರ್ವಜ್ಞರವರು 16 ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ತ್ರಿಪದಿಗಳು ಅಥವಾ ಮೂರು-ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. 

ಸರ್ವಜ್ಞ ತ್ರಿಪದಿಗಳು – Sarvajnana Vachanagalu

ಸರ್ವಜ್ಞ ತ್ರಿಪದಿಗಳು ಎಂದರೆ ೩ ಸಾಲಿನ ವಚನಗಳು, ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳು (Sarvajnana vachanagalu ) ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ೩ ಸಾಲುಗಳನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ತ್ರಿಪದಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

 • ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸದ ತಂದೆ । ಬುದ್ದಿ ಹೇಳದ ಗುರು ।
  ಬಿದ್ದಿರಲು ಬಂದು ನೋಡದ ತಾಯಿಯು ।
  ಶುದ್ಧ ವೈರಿಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞ ।
 • ಮುನ್ನ ಪೂರ್ವದಲಾನು । ಪನ್ನಗಧರನಾಳು
  ಎನ್ನಯ ಪೆಸರು ಪುಷ್ಪದತ್ತನು -ಎಂದು
  ಮನ್ನಿಪರು ನೋಡ ಸರ್ವಜ್ಞ .
 • ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಿಲ್ಲ
  ಹಸ್ತದಿಂದಧಿಕ ಹಿತರಿಲ್ಲ ಪರದೈವ
  ನಿಂತ್ರನಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ .
 • ನಿದ್ರೆಯಿಂ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಪದ್ಯದಿಂ ಅರಿವಿಲ್ಲ
  ಮುದ್ರೆಯಿಂದದಧಿಕ ಮಾತಿಲ್ಲ ದೈವವುಂ
  ರುದ್ರನಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ .
 • ಮಾತೆಯಿಂ ಹಿತರಿಲ್ಲ, ಕೋತಿಯಂ ಮರುಳಿಲ್ಲ
  ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದಧಿಕ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ದೈವವ
  ಜಾತನಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ .
 • ಇದ್ದಲ್ಲಿಂ ಕರಿದಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯಿಂ ಹಿರಿದಿಲ್ಲ
  ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಧಿಕ ಧನವಿಲ್ಲ ದೈವ ತಾ
  ರುದ್ರನಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ .
 • ನಾಲಿಗೆಗೆ ನುಣಿಪಿಲ್ಲ ಹಾಲಿಗಿಂ ಬಿಳುಪಿಲ್ಲ
  ಕಾಲದಿಂದದಧಿಕ ಅರಿವಿಲ್ಲ ದೈವವುಂ
  ಶೂಲಿಯಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ .
 • ಹರಿಬ್ರಹ್ಮರೆಂಬುವರು ಹರನಿಂದಲಾದವರು
  ಅರಸನಿಗೆ ಆಳು ಸರಿಯಿಹನೇ ಪಶುಪತಿಗೆ
  ಸರಿಯರು ಕಾಣೆ ಸರ್ವಜ್ಞ .
 • ಅಂಬಳೂರೊಳಗೆಸೆವ , ಕುಂಬಾರಸಾಲೆಯಲಿ
  ಇಂಬಿನ [ಕಳೆಯ ] ಮಳಿಯೊಳು -ಬಸವರಾಸ
  ನಿಂಬಿಟ್ಟನೆನ್ನ ಸರ್ವಜ್ಞ .
 • ಬಿಂದುವ ಬಿಟ್ಟು ಹೊ । ದಂದು ಬಸುರಾದವಳ
  ಲಂದಡಿಯಷ್ಟಾದಶ ಮಾಸ – ಉದರದಲ್ಲಿ
  ನಿಂದು ನ ಬೆಳೆದೆ ಸರ್ವಜ್ಞ .
 • ಹೆತ್ತವಳು ಮಾಳಿ ಎನ್ನ, ನೊತ್ತಿ ತೆಗೆದವಳು ಕೇಶಿ
  ಕತ್ತು ಬೆನ್ನ ಹಿಡಿದವಳು ಕಾಳಿ -ಮೊಯಿದಿಲ್ಲೆನ್ನ
  ಬತ್ತಲಿರಿಸಿದಳು ಸರ್ವಜ್ಞ .
 • ಕೊಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ,ಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲ
  ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಬೈದರೆ , ಶಿವ ತಾನು ರೊಟ್ಟಿ ,
  ಕೊಡುವೆನೆ ಸರ್ವಜ್ಞ .
 • ಹೊಲೆಯಿಲ್ಲ ಅರಿದಂಗೆ, ಬಲವಿಲ್ಲ ಬಡವಂಗೆ
  ತೊಲೆ ಕಂಬವಿಲ್ಲ , ಗಗನಕ್ಕೆ ಯೋಗಿಗೆ ಕುಲವೆಂಬುದಿಲ್ಲ
  ಸರ್ವಜ್ಞ .
 • ಇಂದುವಿನೊಲುರಿಯುಂಟೆ ? ಸಿಂಧುವಿನೊಳಾರಬಂಟೆ ?
  ಸುಂದ ವೀರನೊಳು ಭಯ ಉಂಟೇ ? ಭಕ್ತಿಗೆ
  ಸಂದೇಹ ಉಂಟೆ ? ಸರ್ವಜ್ಞ.
 • ಕಾಡೆಲ್ಲಾ ಕಸುಗಾಯಿ , ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಗ್ಗಿಡವು
  ಆಡಿದ ಮಾತು ನಿಜವಿಲ್ಲ ಮಲೆನಾಡು ಕಾಡು
  ಸಾಕೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ .
 • ಜಾತಿ ಹೀನನ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿತಾ ಹೀನವೇ ?
  ಜಾತಿ ವಿಜಾತಿ ಎನಬೇಡ ದೇವನೊಲಿ
  ದಾತದೆ ಜಾತಾ . ಸರ್ವಜ್ಞ .
 • ಹಮ್ಮು ಎಂಬುದು ಕಿಚ್ಚು ಒಮ್ಮೆಲೇ
  ನಂದುವುದೇ ? ಬೊಮ್ಮು ಹರಿ ಬೆಂದು
  ಜಗಬೆಂದು ದಾಕಿಚ್ಚ ಗಮ್ಮಿಹನೆ ಯೋಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞ.
 • ಕೋತಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆಯೇ
  ಮೇಲು ಮೇಟಿಯಿಂದ ರಾಟಿ ನಡೆದುದಲ್ಲದೆ
  ದೇಶ ದಾಟವೇ ಕೆಡಗು ಸರ್ವಜ್ಞ .
 • ಹಸಿವ ಕೊಂದಾತಂಗೆ , ಪಶುವಧೆಯ
  ಮಾಡದವಗೆ ಹುಸಿ ಕರ್ಮ
  ಕಾಮವಳಿಂದಾಗೇ ಇಹಪರಿದಿ ಶಶಿಧರನೊಲಿವ ಸರ್ವಜ್ಞ .
 • ಎಂಜಲವು ಶಾಚವು ,ಸಂಜೆ ಎಂದೆನಬೇಡ
  ಕುಂಜರವು ವನವನೆನೆವಂತೆ ಬಿಡದೇನಿ
  ರಂಜನನ ನೆನೆಯೂ -ಸರ್ವಜ್ಞ .
 • ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂಬುವನು ಗರ್ವದಿಂದಾದವನೆ
  ಸರ್ವರೊಳೊಂದೊಂದು ನುಡಿಗಲಿತು
  ವಿದ್ಯೆಯ ಪರ್ವತವೇ ಆದ ಸರ್ವಜ್ಞ .
 • ಕಲ್ಲುಕಲ್ಲೆಂಬುವಿರಿ, ಕಲ್ಲೋಳಿಪ್ಪುವುದೇ ದೈವ ?
  ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಳೆಯ ನಿಲಿಸಿದ ,ಗುರುವಿನ
  ಸೊಲ್ಲಲ್ಲೇ ದೈವ , ಸರ್ವಜ್ಞ.
 • ಸಾಲವನು ಕೊಂಬಾಗ ಹಾಲೊಗರುಂಡಂತೆ
  ಸಾಲಿಗರು ಕೊಂಡು ಎಳೆವಾಗ
  ಕಿಬ್ಬದಿಯ ಕೀಳು ಮುರಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ .
 • ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನೋಡಾಲು ಭಾನುವಿನಂತಿಹುದು
  ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವನ ಬರಿಯೊಡಲು ಹಾಳೂರ
  ಶುನಕನಂತಕ್ಕೂ ಸರ್ವಜ್ಞ .
 • ಒಳಗಣ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗ ಬಲ್ಲಾತಂಗೆ
  ಬೆಳಗಾಯಿತೇಳಿ ಕೇಳಿ ಎಂತೆಂಬ ನುಡಿಯ
  ಕಳವಳವೇಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ .
 • ಕಂಡವರ ದಂಡಿಸುತ ,ಕೊಂದವರ ವಡವೆಗಳ
  ನುಂಡುಂಡು ಮಲಗಿ ಮಡಿದ ಮೇಲುವೆಗೆ
  ಯಮದಂಡ ತಪ್ಪುವದೇ ಸರ್ವಜ್ಞ .
 • ಒಂದೊಂದು ಹನಿ ಬಿದ್ದು ನಿಂದಲ್ಲಿ ಮಡುವಕ್ಕೆ
  ಸಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒಡನಾಡೆ ಪರಬೊಮ್ಮ
  ಮುಂದೆ ಬಂದಕ್ಕೂ ಸರ್ವಜ್ಞ.
 • ಏನಾದಡೇನಯ್ಯಾ ತಾನಾಗದನ್ನಕ್ಕೂ
  ತಾನಾಗಿ ತನ್ನನಿರಿದೊಡೆ ಲೋಕ ತಾ
  ನೇನಾದೊಡೇನು ಸರ್ವಜ್ಞ.
 • ತನ್ನ ತನ್ನತಾನರಿದವನ ಮುನ್ನ ಹೊದ್ದದ್ದು ಮಾಯೆ
  ಉನ್ನತ ಮಪ್ಪ ಗಜವೇರಿ ಒಪ್ಪವನು
  ಕುನ್ನಿಗಂಜುವನೆ ಸರ್ವಜ್ಞ.
 • ಅರಿಯನೆಂಬುವಗೊಂದು ಕುರುಹುಂಟು ಬೊಮ್ಮನ
  ನರಿದೆ ನೆಂಬುವಗೊಂದು ಅರಿವ ತಾನರಿದೊಡೆ
  ತೆರೆಹಿಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ.
 • ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಬೀಜ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬುದೇ ಫಲವು
  ಯುಕ್ತಿಯು೦ ವೃಕ್ಷ ವೇರಿದಗೆ ಇಹದಲ್ಲಿ
  ಮುಕ್ತಿ ಇಹುದೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ.
 • ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆವಂಗೆ ಮನೆಯೇನು ? ಮಠವೇನೂ ?
  ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯದಿರುವವನು ದೇಗುಲದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆನು
  ಸರ್ವಜ್ಞ.
 • ದಾನಭಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮರೆದಿರಬೇಕು
  ನಾನೆಂಬ ರೋಗ ನೀಗಿದಾಗೆ, ಗುರುಬೋಡೆ
  ತಾನೇ ಫಲಿಸುವದು ಸರ್ವಜ್ಞ.
 • ಇಂಜಿನೊಳು ನಾಟವನು, ತೆಂಗಿನೊಳಗಳನೀರು
  ಭೃಂಗ ಕೋಗಿಲೆಯ ಕಂಠದೊಳು ,ಗಾಯನವ
  ತುಂಬಿದವರಾರು ಸರ್ವಜ್ಞ.
 • ಕಂಡುದನು ಆಡೇ ಭೂ । ಮಂಡಲವು ಮುನಿಯುವುದು
  ಕೊಂಡಾಡುತಿಚ್ಛೇ ನುಡಿದಿಹರೆ , ಜಗವೆಲ್ಲ ।
  ಮುಂಡಾಡುತಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ.
 • ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲ ,ಬಲ್ಲವರು ಬಹಳಿಲ್ಲ
  ಬಲವಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲವರಿದ್ದು
  ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ .
 • ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಗುಡಿಯ ಸುತ್ತಿದೊಡೆ ಫಲವೇನು
  ಎತ್ತು ಗಾಣುವನು ಹೊತ್ತು ತಾ
  ನಿತ್ಯದಲಿ ಸುತ್ತಿಬಂದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ.
 • ಏಳು ಕೋಟಿಯೇ ಕೋಟಿ , ಏಳು ಲಕ್ಷವೇ ಲಕ್ಷ
  ಏಳು ಸಾವಿರ ಎಪ್ಪತ್ತು ವಚನಗಳ
  ಹೇಳಿದನು ಕೆಳ ಸರ್ವಜ್ಞ.
 • ಊರಿಂಗೆ ದಾರಿಯನು । ಆರು ತೋರಿದಡೇನು ।
  ಸಾರಯದ ನಿಜವಾ ತೋರುವ, ಗುರುವು ತಾ ।
  ನರಾದಡೇನು ಸರ್ವಜ್ಞ ।।
 • ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ತಾನು| ಹಿತ್ತಲದ ಗಿಡ ನೋಡ
  ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅರಸದಲೇ ತಾನಿರ್ದ
  ಹತ್ತಿಲೆ ನೋಡ ಸರ್ವಜ್ಞ.
 • ಹಮ್ಮು ಎಂಬುವ ಕಿಚ್ಚು ಒಮ್ಮೆಲೇ
  ನಂದುವುದೇ ?ನಂಬೊಮ್ಮ ಹರಿ ಬೆಂದು ಜಗಬೆಂದು
  ದಾಕಿಚ್ಚ ಗುಮ್ಮಿಹನೆ ಯೋಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞ .
 • ತಂದೆ ಹಾರುವನಲ್ಲ । ತಾಯಿ ಮಾಳಿಯೂ ಅಲ್ಲ ।
  ಚಂದ್ರಶೇಖರನ ವರದಿಂದ ಪುಟ್ಟಿದ
  ಕಂದ ತಾನೆಂದು ಸರ್ವಜ್ಞ .
 • ಮಾಳನೂ ಮಾಳಿಯೂ । ಕುಳ್ತಿ೦ದ ಹೆಮ್ಮೆಯಲಿ ।
  ಕೇಳೇ ನಿನಾರ ಮಗನೆಂದು -ನಾ ಶಿವನ
  ಮೇಳದನುಗೆಂಬೆ ಸರ್ವಜ್ಞ .
 • ಬಂಧುಗಳು ಆದವರು , ಬ೦ದುಂಡು ಹೋಗುವರು
  ಬಂಧವನ ಕಳೆಯಲರಿಯರು , ಗುರುವಿಂದ
  ಬಂಧುಗಳು ಉಂಟೆ ? ಸರ್ವಜ್ಞ.
 • ಪುರುಷ ಕಬ್ಬಿನದೆಸೆವ ,ಕರಡಿಯೊಳಗಡಗಿಹುದೆ ?
  ಹರಿಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಮಹಿಮ , ಸಂಸಾರದೊಳು
  ಚಿರಕಾಲವಿಹವೇ ? ಸರ್ವಜ್ಞ.
 • ಮೂರ್ಖಂಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನು ನೂರ್ಕಾಲ ಹೇಳಿದರು
  ಗೋರ್ಕಲ್ಲಮೇಲೆ ಮಳೆಗರೆದರೆ
  ಆಕಲ್ಲು ನೀರುಕುಡಿವುದೆ ಸರ್ವಜ್ಞ.
 • ಕೂಳು ಹೋಗುವ ತನಕ ಗುಳಿಯಂತಿರುತಿಕ್ಕು
  ಕೂಳು ಹೋಗದಾ ಮೂಡಿ ಬರಲು
  ಮನುಜನವ ಮುಳನಾಯಕ್ಕೂ ಸರ್ವಜ್ಞ.
 • ಪುರುಷಲೋಹವ ಸೋಂಕಿ , ವರುಷವಿರಬಲ್ಲುದೆ ?
  ಪುರುಷವೆಂತಂತೆ ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ಗುರುವಿನ
  ದರುಶನವೇ ಪುರುಷ ಸರ್ವಜ್ಞ.
 • ಜಾಳಿಗೆಯೂ ಕಟ್ಟುವುದು । ಕಾಳಗಕೆ ನಡೆವುದು
  ಸೂಳೇರ ಸುಖವ ಮಾಡುವುದು
  ಕೂಳಿನ ಗುಣವು ಸರ್ವಜ್ಞ.
 • ಮುದ್ದೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ । ನಿದ್ರೆಗಳು ಬಾರವು
  ಮುದ್ದು ಮಾತುಗಳು ಸೊಗಸವು -ಒಡಲಿಗೆ
  ಮುದ್ದೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ .

ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ವಚನಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾವುದಾದರು sarvajnana vachanagalu ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ , ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ

ಕೆಳಗಿನ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿ :

Leave a Comment